Hot News :

สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน ห่างจากอำเภอวารินชำราบ ประมาณ 16 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณ 74 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 46,250 ไร่

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราธานี
 • ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราธานี
 • ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราธานี
 • ทิศตะวันตก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราธานี

ลักษณะภูมิเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นที่ราบ และมีน้ำไหลผ่านตลอดปี มีลำห้วยที่สำคัญคือ ลำห้วยข้าวสาร ลำห้วยตองแวด สภาพเนื้อดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน

เขตการปกครอง

      เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จำนวน 13 หมู่บ้าน

ประชากร

      จำนวนประชากร ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2559 ประชากรรวมทั้งหมด 7,808 คน แยกเป็นเพศชาย 4,002 คน เพศหญิง 3,806 คน ครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 1,946 หลังคาเรือน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ครัวเรือน
1 บ้านสร้างขุนศรี
2 บ้านคำลือชา)
3 บ้านหนองไข่นก
4 บ้านสร้างเม็ก
5 บ้านโนนแดง
6 บ้านโพธิ์ออก
7 บ้านบ้งมั่ง
8 บ้านโพธิ์ตก
9 บ้านร่องก่อ
10 บ้านโนนไร่
11 บ้านนาดง
12 บ้านหนองฝาง
13 บ้านลิ้นไม้

      ที่มา : (ข้อมูลอ้างอิง : ข้อมูลสำนักงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559)

ลักษณะภูมิอากาศ

      ฤดูฝน มีฝนตกไม่สม่ำเสมอระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

      ฤดูหนาว มีอากาศเย็นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม

      ฤดูร้อน มีอากาศร้อนและแห้งแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมกราคม

การคมนาคม

      การคมนาคมในตำบล ระหว่างตำบลสะดวกและที่ตั้งไม่ไกลจากตัวอำเภอและจังหวัด เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ เป็นถนนคนกรีต มียางส่วนเป็นถนนลูกรัง

ไฟฟ้า

      จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าที่เข้าถึง จำนวน 13 หมู่บ้าน

ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ

      มีน้ำประปาและแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่ออุปโภคและการใช้การเกษตรเพียงพอในฤดูแล้ง

การประกอบอาชีพ

      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อาชีพทำนา 80% อาชีพรับราชการและค้าขาย 10% อาชีพรับจ้างทั่วไป 10 %

การเกษตรในตำบล

 1. การเพาะปลูก ทำนา ทำไร่ ได้แก่ ข้าว เป็นต้น
 2. การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด รองลงมา คือ กระบือ สุกร ไก่และ เป็ด ตามลำดับ

สาธารณสุข

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
 2. สถานคลินิกการแพทย์ จำนวน 1 แห่ง
 3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

องค์กร/กลุ่มอาชีพ

      กลุ่มองค์กรในตำบล พบว่า มีกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มทำนาเกษตรกรอินทรีย์ กลุ่มเห็ดนางฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มจักรสานและกลุ่มอ่างบัวหินล้าง

อุตสาหกรรม

 1. โรงสี 12 แห่ง
 2. ร้านค้า 52 แห่ง
 3. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก 13 แห่ง
 4. ร้านขายน้ำแข็ง 1 แห่ง
 5. กิจการค้าไม้ 1 แห่ง
 6. ร้านเสริมสวย 3 แห่ง
 7. ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 8 แห่ง
 8. ร้านเชื่อมเหล็ก 3 แห่ง
 9. ร้านรับซื้อของเก่า 1 แห่ง
 10. ร้านตัดผมชาย 2 แห่ง
 11. กิจการขาย-ส่งบั้งไฟขนาดเล็ก 8 แห่ง
 12. กิจการสะสมก๊าช 1 แห่ง
 13. ร้านเย็บผ้า 1 แห่ง
 14. สะสมถ่าน 1 แห่ง
 15. จำหน่ายปุ๋ย 3 แห่ง
 16. รับซื้อจำหน่ายไม้ 1 แห่ง
 17. ปั้นอ่าง 4 แห่ง
 18. ผลิตลำโพง 2 แห่ง
 19. ผลิตกระเป๋า 1 แห่ง
 20. บริการอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง
 21. โรงปั้นอิฐ 2 แห่ง
 22. ขายโรงศพ 2 แห่ง
 23. ปั้นเตาอังโล 1 แห่ง

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ