ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1. แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
  2. แนวทางที่ 2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 67 (2)
  3. แนวทางที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ มาตรา 17 (12)

   

  2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

  1. แนวทางที่ 1 - พัฒนาการเกษตร ปศุสัตว์ และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
  2. แนวทางที่ 2 - ส่งเสริมสถาบันครอบครัว สงเคราะห์ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
  3. แนวทางที่ 3 - การบริการและพัฒนาด้านสาธารณสุข
  4. แนวทางที่ 4 - การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

   

  3. ด้านการบริหารจัดการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจารีตประเพณีและภุมิปัญญาท้องถิ่น

  1. แนวทางที่ 1 - การเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
  2. แนวทางที่ 2 - การสนับสนุนส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  3. แนวทางที่ 3 - การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

   

  4.ด้านการพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

  1. แนวทางที่ 1 -การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  2. แนวทางที่ 2 - การส่งเสริมกีฬาและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  3. แนวทางที่ 3 - ส่งเสริมการอยู่ดีมีสุขและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

   

  5.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  1. แนวทางที่ 1 –การส่งเสริมพัฒนาและการบริหารองค์กร
  2. แนวทางที่ 2 – การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  3. แนวทางที่ 3 - การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริการประชาชน

   

  6.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. แนวทางที่ 1 - การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  2. แนวทางที่ 2 - กำจัดและบริหารจัดการขยะ

   

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ