วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยกระดับฐานเศรษฐกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขร่วมกัน

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ก่อสร้างบำรุงรักษาระบบการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 2. ส่งเสริมรายได้ พัฒนาความรู้ สร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนางานสาธารณสุข ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณี สนับสนุนการกีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมรักษาความสงบเรียบร้อบของสังคมสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ
 5. พัฒนาระบบบริการสาธารณแก่ประชาชนส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
 6. กำจัดขยะมูลฝอย อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย (Goal)

     เป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง เป้าหมายขององค์กร (Organization Goals) การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึงได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น
 3. ระบบการศึกษาศาสนาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างเหมาะสม
 4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย
 5. การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์พัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ