สำนักปลัด

นางสาวสาวลักขณา ไชยโพธิ์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววีรินท์ สติปัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางจิตราภา เสือพงษ์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวหรรษา โอชาพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

สิบเอกไพรวรรณ ธนูผาย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวรัตนาภรณ์ ดำพะธิก

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนรินท์ธิกานต์ คงคาพันธ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชลาลัย ไชยโพธิ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายอัครวัฒน์ คำริกาบุตร

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเบญจรัตน์ นาโสก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายแก้วประเสริฐ ด้วงทอง

พนักงานขับรถขยะ

นายไมตรี ดวงศรี

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายสันติ ดวงศรี

ผู้ช่วยนักป้องกันฯ

นางสมบัติ เสาสี

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

นายศราวุธ ถนอมทรัพย์

คนงานประจำรถขยะ

นายแสวง สมเนตร

คนงานประจำรถขยะ/p>

นายสีดา คงคาพันธ์

คนงานประจำรถขยะ

นายเอกชัย กุจะพันธ์

นักการภารโรง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ