Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำจัดขยะเศษอาหารในครัวเรือน แบบหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ดำเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้นำชุมชน,สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมประชุมผู้นำท้องที่ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์ใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายทองพูล ปะถะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,เทศบาลตำบลคำขวาง,เทศบาลตำบลเมืองศรีไค,เทศบาลตำบลธาตุและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในอาคารเบื้องต้น ทั้งนี้ขอขอบคุณ วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ, เทศบาลตำลธาตุ ,เทศบาลตำบลเมืองศรีไค,และกู้ชีพเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม อบต.โพธิ์ใหญ่

       วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย นายคำพูน อัปกาญจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองฝาง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา (เราทำความดี ด้วยหัวใจ) ประจำปี 2566 ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะข้างถนน โดยมีผู้นำชุมชน, สมาชิกสภา อบต.โพธิ์ใหญ่, จิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณ หมู่ 7 บ้านบ้งมั่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำ พ.ศ. 2566 โดยปลูกต้นไม้จำนวน 30 ต้น ดังนี้ ต้นมะขาม,ต้นแค,ต้นตะลิงปลิง,ต้นกระท้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. นำโดยนายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ซึ่งเป็นประธานกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ สนับสนุนงบประมาณโครงการ (สปชส) ประจำปี 2566 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ ,โรงเรียนบ้านโพธิ์ ,โรงเรียนบ้านโนนแดง ,โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา ,กองทุน LTC , ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม "ใส่ผ้าไทย หิ้วถุงผ้า ใส่ตะกร้า ถือปิ่นโต" เพื่อรณรงค์ลดถุงพลาสติกและโฟมในหน่วยงาน เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ตะกร้าและปิ่นโต ลดปริมาณขยะ ลดภาวะลดโลกร้อน พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงานโดยการสวมใส่ผ้าไทย (ลายขอฯ) มาปฏิบัติงานทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายสุริยา กุคำใส นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่และสารวัตรกำนัน ลงพื้นที่ดับไฟป่า ณ ทุ่งนา หมู่ 3 บ้านหนองไข่นก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพาน หมู่ที่ 10 บ้านโนนไร่ พร้อมทั้งสนับสนุนตะปูให้กับประชาชนที่ร่วมกันซ่อมแซมสะพาน

       วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นำโดย นายคำพูล อัปกาญจน์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่และนักป้องกันฯ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากเหตุวาตภัย ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไข่นก ,หมู่ที่ 4 บ้านสร้างเม็ก , หมู่ที่ 11 บ้านนาดง ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ร่วมสืบสานปนเพณีไทยโดยมีการรำวงย้อนยุค เป่าแคน แข่งขันก่อเจดีย์ทราย ร้อยมาลัยกร รดน้ำพระสรงและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดป่าคงลือชา บ้านคำลือชา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ คณะผู้บริหาร, ผู้นำชุมชนทุกหมู่, พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ วัดป่าคงลือชา หมู่ที่ 2 บ้านคำลือชา ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยตั้งจุดตรวจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ณ ศาลาอีสานเขียว หมู่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 และโครงการปลูกต้นไม้ผล "ทางนี้มีผล ผู้คนฮักกัน" จังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเก่า และ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่

       วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพร้อมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566 และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกอปพร. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของ อปพร. ที่ได้เสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ช่วยเหลือสังคม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ นำคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ "ม่วนคัก ฮัก ม.อุบลฯ" พร้อมทั้งก่อเจดีย์ทราย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ