Hot News :

ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านบ้งมั่ง , หมู่ที่ 9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.30 น. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬา ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       วันที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โครงการการแข่งขันกีฬาวันสุดท้าย สำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (โพธิ์ใหญ่เกมส์) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

       ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินการงานระดับพื้นที่ในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้วยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารตำบลโพธิ์ใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนตำบลโพธิ์ใหญ่ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในตำบล หากพบเห็น แจ้งที่เบอร์โทร สายด่วน 045-429508 ,080-7994152

       ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ (พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

       วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ โดยมีผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด ณ สี่แยกโรงเรียนบ้านโพธิ์ ถึง วัดบ้านร่องก่อ (ศาลาอีสานเขียว)

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณสี่แยก ซอย 7 หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ออก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติหตุร่วมกัน บริเวณ สี่แยก ซอย7 หมู่ 6 บ้านโพธิ์ออก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยฯ ดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ,ปลัด อบต.โพธิ์ใหญ่,.กำนันตำบลโพธิ์ใหญ่ ,ผอ.รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ , ประธานสภา อบต.โพธิ์ใหญ่ ,หัวหน้าส่วนและนักป้องกัน อบต.โพธิ์ใหญ่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป คือ 1.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดต้นไม้ตรงบริเวณที่บดบังถนนด้านขวามือออก และขยับรั้วบ้านเข้าไปข้างในบ้านตรงบริเวณด้านขวามือของผู้ใช้รถใช้ถนนตรงบริเวณซอย 7 2.ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกทางร่วม 3. ติดตั้งกระจกนูนเพื่อให้มองเห็นรถที่วิ่งมาแต่ละด้าน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ จะนำผลสรุปที่ได้จากการประชุมดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

      ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

      วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่พร้อมทั้งนายชาญณรงค์ อัครชูวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.1 บ้านสร้างขุนศรี ,ม.3 บ้านหนองไข่นก, ม.4 บ้านสร้างเม็ก, ม.5 บ้านโนนแดง,ม.8 บ้านโพธิ์ตกและ ม.9 บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสู้ภัยน้ำท่วมปี 2565 "น้ำท่วมพ่ายน้ำใจ ไทท้องถิ่นวารินบ่ถิ่มกัน" โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มอบให้กับ อบต.ท่าลาด 'อบต.ห้วยขะยุง,ทต.ห้วยขะยุง,อบต.บุ่งหวาย,อบต.หนองกินเพล,ทต.คำน้ำแซบ,ทต.บุ่งไหมและเทศบาลเมืองวารินชำราบ

      วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อปรึกษาหารือแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์ใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เนื่องจากคณะกรรมการเดิมได้หมดวาระ และรายงานฐานะทางการเงินกองทุนดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นายก อบต หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการบริหารกองทุนดังกล่าว จากการประชุมผลสรุป คือ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบล ประจำปี 2566 และหลักเกณฑ์แนวทางตั้งงบประมาณและค่าใช้จ่ายในโครงการณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

      วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน ณ ม.9 บ้านร่องก่อ ศาลาอีสานเขียว ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นำโดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมประชุมบันทึกข้อตกลงและทำกิจกรรมกันเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการต้านทุจริตคอรัปชั่น และปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift policy

      เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2565 โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์และนักเรียนบ้านโนนแดง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ โดย นายสุริยา กุคำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2565 ดำเนินการปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้น ณ บ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 4 จาก 4

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ